Archive for December, 2008

December 31, 2008

Shuklaam Bharadaram Vishnum

Vakrathunda Mahakaya Soorya Kodi Samaprabh

Nirvignam Kurame Deva Sarva Karyeshu Sarvada