Archive for ‘AdiShankara’

October 9, 2018

தோடகாஷ்டகம் – Thotakashtakam with Meaning.

தோடகாஷ்டகம்Thotakashtakam With Tamil Meaning.

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாச்சார்யர் சிருங்ககிரி மடாலயத்தில் எழுந்தருளி, யாவருக்கும் அனுகிரகஞ் செய்து கொண்டிருக்கும்போது, குரு பணிவிடைகளில் மிகப் பக்தியுடையவரான “ஆனந்தகிரி” என்னும் மாணாக்கர், இச்சங்கர பகவத்பாதாச்சாரியர் சந்நிதியை அடைந்து, உடம்பை நிழல்பற்றிச் செல்வதுபோல ஆசாரிய சுவாமிகளின் கருத்தை யுணர்ந்து ஏவாமலே சிறந்த தொண்டுகளை செய்து வந்தனர்.

ஒருநாள் மாணாக்கரெல்லாரையும் வைத்துக்கொண்டு வேதாந்த பாடம் ஆரம்பிக்கும் சமயத்தில், ஆனந்தகிரி என்னும் மாணாக்கர், ஆசிரியரின் காஷாய வஸ்திரத்தைச் சுத்தம்செய்து வர ஆற்றுக்குப் போயிருந்தார். அப்போது, மற்ற மாணாக்கர்கள், பாடத்தை ஆரம்பிக்கும்படி பிரார்த்தித்து நிற்கையில், “ஆனந்தகிரி” வரட்டும், என்று ஆசாரியரது கட்டளை யுண்டாயிற்று.

அப்போது, பத்மபாதர் வணங்கி, சுவாமி! அவர் செய்யுந் திருப்பணி, செய்துகொண்டே இருக்கின்றனர்; அவர் வராமை எங்கள் பாடத்திற்குத் தடையாகலாமா? என்று வினாவினர்.

அதற்கு ஆசாரிய சுவாமிகள், பத்மபாதருக்கு அச்செருக்குத் தொலையும்பொருட்டுத், தமது அன்பராகிய ஆனந்தகிரிக்கு, வேத சாஸ்திரங்களாகிய பதினான்கு வித்தையும் வரும்படி மனதினாற் கருணையோடு கிருபை செய்தனர். உடனே ஆனந்தகிரிக்கு எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் வந்துவிட்டன. பின்னர், ஆனந்தகிரி ஆசாரிய சுவாமிகளிடம்வந்து வணங்கி நின்று தோடக சந்தத்தால் குருஸ்துதி செய்தனர்.

இதுவே தோடகாஷ்டகம் என்றாயிற்று.

Totakacharya

One of the chief disciples of Sri Adi Shankara composed an octad of verses in praise of the Master. The metre he has used in this composition is the difficult but beautiful totaka. Hence he was himself given the name Totakáchárya. Every word of this exquisite hymn bespeaks the utter devotion of its author to Sañkara. Sañkara, the Guru, is all to him. There is nothing equal to the Guru; nothing superior to him. The Guru is the dispeller of the darkness of ignorance. There can be no greater good than the removal of ignorance. The spirit of devotion of the disciple is best expressed in the soul-moving burden of this song :
Be Thou my refuge, O Master, Shañkara (bhava Sañkara deshika me sharanam)!

1. विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे |

हृदयेकलयेविमलंचरणं भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||१||

விதிதாகில ஶாஸ்த்ர ஸுதா ஜலதே, மஹிதோப நிஷத் கதிதார்த நிதே |

ஹ்ருதயே கலயே விமலம் சரணம், பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 1.

viditákhilashastrasudhájaladhe mahitopanisatkathitárthanidhe

hrudaye kalaye vimalam charanam bhava Shañkara deshika me sharanam.(1)

அறியப்பட்ட எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் திருப்பாற்கடல் போன்றவரே! மேன்மைபொருந்திய உபநிஷத்துக்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தங்களுக்கு இருப்பிடமானவரே! தேவரீருடைய பரிசுத்தமான திருவடிகளை இருதயத்தில் தியானிக்கின்றேன். சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

O Thou, the knower of all the milk-Ocean of Scriptures! The expounder of the topics of the great Upanisadic treasure-trove! On Thy faultless feet I meditate in my heart, Be Thou my refuge O Master, Sankara!

2. करुणावरुणालयपालयमां भवसागरदुःखविदूनहृदम् |

रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||२|

கருணா வருணா லயபா லயமாம், பவஸாகர து: க்க விதூந ஹ்ருதம் |

ரசயாகில தர்ஶந தத்வ விதம், பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 2.

karunávarunalaya pálaya mám bhavaságaradukhavidünahrudam

rachayákhiladarshanattattvavidam bhava Shañkara deshika me Sharaïam.(2)

O the Ocean of compassion! Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth! Make me understand the truths of all the schools of philosophy!

Be Thou my refuge, O Master, Sañkara.

அருள்நிறைந்த ஆலயமே! ஜனன மரண சமுத்திரத்தில் துக்கத்தால் அலைகின்ற சித்தத்தையுடைய என்னைக் காப்பாற்றியருள்வீராக. சகல சாஸ்திரங்களின் உண்மையை உணர்பவனாக என்னைச் செய்தருவீராக. சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

3. भवताजनतासुहिताभविता निजबोधविचारणचारुमते |

कलयेश्वरजीवविवेकविदं भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||३||

பவதா ஜநதா ஸுஹிதா பவிதா, நிஜபோத விசாரணசாருமதே |

கலயேஶ்வர ஜீவ விவேக விதம் பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 3.

bhavatá janatá suhitá bhavitá nijabodhavichárana chárumate

kalayeshvarajivavivekavidam bhava Shañkara deshika me sharanam.(3)

தங்களால் ஜனத் திரளானது சுகமுள்ளதாய்ச் செய்யப்பட்டது.

ஆத்மஞானத்தை விசாரிப்பதில் அழகான மதியுடையவரே!

ஜீவேசுவரர்களை விசாரித்தறியும் ஞானமுடையவனாக என்னைச் செய்தருள்வீராக.
சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!
By thee the masses have been made happy, O Thou who hast a noble intellect, skilled in the inquiry into self-knowledge! Enable me to understand the wisdom relating to God and the soul. Be Thou my refuge, O master, Sañkara.

4. भवएवभवानितिमेनितरां समजायतचेतसिकौतुकिता |

ममवारयमोहमहाजलधिं भवशंकरदेशिकमेशरणं ||४||

பவஏவபவா நிதிமே நிதராம், ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா |

மமவாரய மோஹ மஹாஜலதிம் பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம்

bhava eva bhavániti me nitarám samajáyata chetasi kautukitá

mama váraya mohamahájaladhim bhava shankara deshika me sharanam.(4)

Knowing that Thou art verily the Supreme Lord, there arises overwhelming bliss in my heart. Protect me from the vast ocean of delusion.Be Thou my refuge, O Master, Sankara.

தேவரீரே பரமேசுவரரென்று என்மனதில் ஆனந்தமுண்டாகின்றது. என்னுடைய மோகமாகிய பெருங்கடலை நீக்கியருள்வீராக. சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

सुकृते | अधिकृतेबहुधाभवतो भवितासमदर्शनलालसता |

अतिदीनमिमंपरिपालयमां भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||५||

ஸுக்ருதே திக்ருதே பஹுதா பவதோ ,பவிதா ஸமதர்சந லாலஸதா |

அதிதீநமிமம் பரிபாலய மாம் , பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 5.

sukrute dhikrute bahudhá bhavato bhavitá samadarsanalalasata
atidinamimam paripálaya mám bhava Shañkara deshika me sharanam.(5)

ஓ புண்ணியமூர்த்தியே! உலகங்ளை ஆள்பவரே ! தேவரீரிடமிருந்து சமதிருஷ்டியாகிய சந்தோஷமானது பல பிரகாரமாக அனைவருக்கும் உண்டாயிற்று. மிகத் துக்கியாகிய இந்த என்னைக் காப்பாற்றி யருள்வீராக. சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

Desire for the insight into unity through Thee will spring only when virtuous deeds are performed in abundance and in various directions. Protect this extremely helpless person. Be Thou my refuge, O Master, Sañkara.

6. जगतीमवितुंकलिताकृतयो विचरन्तिमहामहसश्छलतः |

अहिमांशुरिवात्रविभासिगुरो भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||६||

ஜகதீ மவிதும் கலிதா க்ருதயோ விசரந்தி மஹா மஹஸஶ்ச்சலத: |
அஹிமாம் ஶுரிவாத்ர விபாஸி குரோ பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 6.

ஓ குருமூர்த்தியே! உலகங்களை இரட்சித்தருளத் தேவரீருடைய மஹாமஹிமை வாய்ந்த திருவிளையாடல்கள் உன்னதமாய் விளங்குகின்றன. தேவரீரும் இங்கு சூரியனுக்குச் சமானமாக விளங்குகின்றீர். சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

jagatimavitum kalitákrutayo vicharanti mahamahasashchalatah
abhimámsurivatra vibhási guro bhava Shañkara deshika me sharanam.(6)

O Teacher! For saving the world the great assume various forms and wander in disguise. Of them, Thou shinest like the Sun.
Be Thou my refuge, O Master, Sañkara.

7. गुरुपुंगवपुंगवकेतनते समतामयतांनहिको | अपिसुधीः |

शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||७||

குருபுங்கவ புங்கவ கேதந தே ஸமதா மயதாம் நஹி கோபி-ஸுதீ: |

ஶரணாகத வஸ்தல தத்வநிதே பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 7.

gurupuñgava puñgava ketana te samatámayatám nahi ko pi sudhi:
Sharanágatavatsala tattvanidhe bhava Shañkara deshika me sharanam.(7)

தங்களிடம் அடைக்கலம் புகுந்தவரிடத்தில் அன்புடையவரே! உண்மைப்பொருளுக்கு இடமானவரே! ஓ குரவர் சிகாமணியே! மேலோருக்கும் மேலாயிருப்பவரே! தேவரீருக்குச் சமானமாம் தன்மையை, விரிவாகத்தெளிந்த எந்த அறிஞனும் அடைந்ததில்லை. சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

O the best of Teachers! The Supreme Lord having the bull as banner! None of the wise is equal to Thee! Thou who art compassionate to those who have taken refuge! The Treasure-trove of truth!
Be Thou my refuge, O Master Sankara.

8. विदितानमयाविशदैककला नचकिंचनकाञ्चनमस्तिगुरो |

द्रुतमेवविधेहिकृपांसहजां भवशंकरदेशिकमेशरणम् ||८||

விதிதா நமயா விஶதைககலா ந ச கிஞ்சந காஞ்சந மஸ்தி குரோ |

த்ருதமேவ விதேஹிக்ருபாம் ஸஹஜாம் பவ ஶங்கர தேஶிகமே ஶரணம் || 8.

viditá na mayá vishadaikakalá na cha kimchana kánchanamasti guro
drutameva vidhehi krupám sahajám bhava Shañkara deshika me sharanam.(8)

Not even a single branch of knowledge has been understood by me correctly. Not even the least wealth do I possess, O Teacher. Bestow on me quickly Thy natural grace. Be thou my refuge, O Master Sañkara.

ஓ குருமூர்த்தியே! ஒரு சாஸ்திரமேனும் தெளிவுடையதாய் என்னால் அறியப்படவுமில்லை; சிறிது பொன்னுமில்லை; தங்களுடன் பிறந்த கருணையைச் சீக்கிரம் தந்தருள்வீராக. சுகமளிக்கும் ஆசிரியரே! எனக்குப் புகலிடம் ஆவீராக!

தோடகாஷ்டகம் தமிழ் உரை முற்றும்

July 8, 2014

Beautiful rendition of Adi Shankara’s Devi Nava Ratna Malika Stotram

The Devi Navaratnamalika stotram (the garland with nine gems), composed by Sri Adi Sankaracharya in the Bhujanga-prayata (or Snake metre) which has an undulating pattern, just like a snake’s movement. It is composed in praise of the all-enchanting beauty and gracefulness of the Great Goddess who is the cause of this Universe.

Beautiful rendition of Adi Shankara’s Devi Nava Ratna Malika Stotram by Keerthana and Kriti Bhat; : This rendering is set as a beautiful ragamailka.

The ragas used are Hamir Kalyani, Hindolam, Naatakuranji, Shanmukhapriya, Saama, Mohanam, Anandabhairavi, Kaapi, Sindhubhairavi for the nine stanzas, and Sri Raagam for the phalastuti

6 mins Video – https://www.youtube.com/watch?v=vdO4q3Fg_KY

Audio file : https://www.mediafire.com/?23029e07829lhti

Sanskrit Text :

हार नूपुर किरीट कुण्डल विभूषितावयव शोभिनीम्
कारणेश वर मौलिकोटि परिकल्प्यमान पदपीठिकाम्
काल काल फणिपाश बाण धनुरङ्कुशाम् अरुण मेखलाम्
फाल भूतिलक लोचनाम् मनसि भावयामि परदेवताम्

गन्धसार घनसार चारु नवनागवल्लि रस वासिनीम्
सान्ध्यराग मधुराधराभरण सुन्दरानन शुचिस्मिताम्
मन्धरायत विलोचनम् अमल बालचन्द्र कृतशेखारीम्
इन्दिरारमण सोदरीम् मनसि भावयामि परदेवताम्

स्मेरचारु मुखमण्डलाम् विमल गण्डलम्बि मणिमण्डलाम्
हारदाम परिशोभमान कुचभारभीरुतनु मध्यमाम्
वीरगर्वहरनूपुराम् विविध कारणेश वरपीठिकाम्
मारवैरि सहचारिणीम् मनसि भावयामि परदेवताम्

भूरिभार धरकुण्डलीन्द्र मणिबद्ध भुवलयपीठिकाम्
वारिराशिमणिमेखलावलय वह्निमण्डलि शरीरिणीम्
वारिसारवहकुण्डलाम् गगनशेखारीम् च परमात्मिकाम्
चारुचन्द्ररविलोचनाम् मनसि भावयामि परदेवताम्

कुण्डल त्रिविधकोण मण्डल विहार षड्दल समुल्लसत्
पुण्डरीक मुखभेदिनीम् च प्रचण्डभानु तडितोज्ज्वलाम्
मण्डलेन्दु परिवाहितामृत तरङ्गिणीम् अरुणरूपिणीम्
मण्डलान्त मणिदीपिकाम् मनसि भावयामि परदेवताम्

वारणानन मयूरवाहमुख दाहवारण पयोधराम्
चारणादि सुरसुन्दरी चिकुरशेकरीकृत पदाम्बुजाम्
कारणादि पतिपञ्चक प्रकृति कारण प्रथममातृकाम्
वारणान्त मुखपारणाम् मनसि भावयामि परदेवताम्

पद्मकान्ति पदपाणिपल्लव पयोधरानन सरोरुहाम्
पद्मराग मणिमेखला वलयनीवीशोभित नितम्बिनीम्
पद्मसम्भव सदाशिवान्तमय पञ्चरत्न पदपीठिकाम्
पद्मिनीम् प्रणवरूपिणीम् मनसि भावयामि परदेवताम्

आगम प्रणवपीठिकाम् अमल वर्णमङ्गळ शारीरिणीम्
आगमावयव शोभिनीम् अखिल वेदसारकृतशेखरीम्
मूलमन्त्र मुखमण्डलाम् मुदित नादबिन्दु नवयौवनाम्
मातृकाम् त्रिपुरसुन्दरीम् मनसि भावयामि परदेवताम्

कालिका तिमिर कुन्तलान्त घन भृङ्ग मङ्गळ विराजिनीम्
चूलिका शिखर मालिका वलय मल्लिका सुरभि सौरभाम्
फालिका मधुर गण्डमण्डल मनोरहानन सरोरुहाम्
कालिकाम् अखिलनायिकाम् मनसि भावयामि परदेवताम्

फलस्तुतिः

नित्यमेव नियमेन जल्पिताम्
भक्ति मुक्ति फलदामभीष्टिदाम्
शंकरेण रचितां सदा जपे
नामरत्न नवरत्नमालिकाम्

इति श्रीमत्परमहंस परिव्रजकाचार्यस्य
श्री गोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य
श्रीमत्शंकरभगवतः कृतौ नवरत्न मालिका संपूर्णम्

 

Transliteration :

Haara noopura kireeta kundala vibhooshithaavayava shobhineem
kaaranesha vara maulikoti parikalpyamaana padapeethikaam
kaala kaala phanipaasha baana dhanurankushaa maruna mekhalaam
phaala bhoo tilaka lochanaam manasi bhaavayaami paradevataam

Gandhasaara ghanasaara chaaru nava naagavalli rasavaasineem
saandhya raaga madhuraadharaa bharana sundaraanana shuchismitaam
mandharaayata vilochanaa mamalabaala chandrakruta shekhareem
indiraa ramana sodareem manasi bhaavayaami paradevataam

Smera chaarumukha mandalaam vimala gandalambimani mandalaam
haaradaama pari shobhamaana kuchabhaara bheerutanumadhyamaam
veera garvahara noopuraam vividhakaaranesha vara peethikaam
maara vairi sahachaarineem manasi bhaavayaami paradevataam

Bhooribhaara dharakundaleendra manibaddha bhoovalaya peethikaam
vaariraashi manimekhalaa valaya vahni mandala shareerineem
vaari saaravaha kundalaam gagana shekhareem cha paramaatmikaam
chaaruchandra ravilochanaam manasi bhaavayaami paradevataam

Kundala trividhakona mandala vihaara shaddalasamullasat
pundareeka mukhabhedineem cha prachandabhaanu taditojjvalaam
mandalendu parivaahitaamruta taranginee maruna roopineem
mandalaanta manideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam

Vaaranaanana mayooravaahamukha daahavaarana payodharaam
chaaranaadi surasundaree chikura shekareekruta padaambujaam
kaaranaadhipati panchaka prakruti kaarana prathama maatrukaam
vaaranaanta mukhapaaranaam manasi bhaavayaami paradevataam

Padma kaanti padapaanipallava payodharaanana saroruhaam
padmaraaga manimekhalaa valayaneevishobhita nitambineem
padmasambhava sadaa shivaantamaya pancharatna padapeethikaam
padmineem pranava roopineem manasi bhaavayaami paradevataam

Aagama pranavapeethikaa mamala varna mangala shareerineem
aagamaavayava shobhinee makhilaveda saarakruta shekhareem
moolamantra mukha mandalaam muditanaada bindu nava yauvanaam
maatrukaam tripurasundareem manasi bhaavayaami paradevataam

Kaalikaa timira kuntalaanta ghana bhrunga mangala viraajineem
choolikaa shikhara maalikaa valaya mallikaa surabhi saurabhaam
phaalikaa madhura gandamandala manoharaanana saroruhaam
kaalikaa makhila naayikaam manasi bhaavayaami paradevataam

Phalastuthi:

Nityameva niyamena jalpataam bhukti mukti phaladaamabheeshtadaam
shankarena rachitaam sadaa japet naamaratna navaratna maalikaam

Meaning :

I pray with my mind the divine Goddess, whose body shines, due to her wearing a garland, anklets and ear globes, Whose feet are bowed with the crowns of Indra, Brahma and millions of the like, And who holds a cobra, a rope, arrow and bow and a goad in her hands and wears a girdle studded with rubies, And whose hair is adorned with the moon and the sun.

I pray with my mind the divine Goddess, who has the sweet smell of the scented areca nut, camphor along with the juices of tender betel leaves, Who is as sweet as the song of dusk, who has a pretty face which wears a sweet smile as a great ornament, Who has eyes which are circled by bees, Who wears the faultless moon on her head, And is the sister of Vishnu, the husband of Lakshmi (also called as Indira).

I pray with my mind the divine Goddess, who has a very smiling face, who has a very clear shining cheeks, who shines by ornaments and necklaces she wears, Who has a chest which suffers due to her very heavy breasts, Whose anklets appear as if they would destroy the pride of heroes, Who sits on a platform whose legs are various gods, and who is the companion of the One (Lord Shiva) who is enemy to Maara (the God of Love, also known as Kamadeva or Manmadha).

I pray with my mind the divine Goddess, whose seat appears as if it is the earth itself which is supported by Adhi Sesha wearing his gem stone, who wears a waist band made of special gems, who has a body which appears to be a sphere of fire, Who wears ear studs which appears to contain all the oceans within, Who is the divine soul touching the sky, And who has pretty eyes which are but the moon and the sun.

I pray with my mind the divine Goddess, Who shines in the six petals surrounding the triangle in the middle of the Sri Chakra, Who has such a pretty face that the lotus bends her head in shame, Whose radiance is similar to that of the Sun and the lightning, Who is similar to the cool waves which emanate out of moon,
Who is red in colour and who is like the (guiding) light surrounding all the worlds.

I pray with my mind the divine Goddess, who quenches the thirst of the God with the elephant face (Ganesha) and one who rides the peacock (Kaarthika) by her breast milk, Who has lotus like feet touched by the hairs of the saluting pretty heavenly maidens, Who is the cause of the power of the five gods including Brahma , Vishnu , Rudra, Easwara and Sadashiva, Who is the primeval mother, And who brings joy to the face of Lord Ganesha.

I pray with my mind the divine Goddess, Who has tender legs and arms, which are as charming as a lotus and are of hue of a fresh lotus bud floating in water, Who wears a hip belt made of rubies which shine along with her attire, Who sits on the throne with five legs representing the five Gods Brahma , Vishnu , Rudra, Easwara and Sadashiva, Who is sacred and Who is a form of “ॐ”.

I pray with my mind the divine Goddess, who has Vedas and the sacred ॐ as her seat, Who is the very pure form which does good to every one, Who shines with her body which is itself is the Vedas, Whose form is the essence of the Vedas, Whose face itself is the basic chant (known as Sri Vidya), Who has the youthful form of the mixture of The sound (ॐ) and The point (Sri Chakra), Who is mother of all and is the prettiest of the three worlds.

I pray with my mind the divine Goddess, who has the hair over her forehead which has a colour of black cloud and is similar to the row of bees sitting, Who has bands made of flowers like the sweet scented jasmine adorning the top of her hair, Who has shining red cheeks similar to the petals of lotus flowers, And who is the Goddess of the three worlds named as “Kali”.

Those who chant this garland of nine gems, composed by Sankara, would their life in this world and would attain salvation, and all their wishes would be fulfilled.


Courtesy
: http://satyamparamdheemahi.blogspot.com/2013/03/devi-nava-ratna-mala-stotram.html?view=classic